Pardavimo taisyklės

Elektroninės parduotuvės eslauda.lt prekių, dovanų kortelių, kuponų pirkimo ir pardavimo taisyklės

 

 1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – UAB „Eslauda“, įmonės kodas: 12572297, PVM mokėtojo kodas: LT252722917, buveinės adresas / adresas korespondencijai: Kestučio g 19 Vilnius, LT08119

1.2. eslauda.lt – elektroninė parduotuvė, internetiniu adresu www.eslauda.lt.

1.3. Pirkėjas – 1) fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais), 2) Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes kaip galutinis vartotojas (ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, nesusijusiais su prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais; 3) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai eslauda.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose eslauda.lt ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.

1.6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.7. Taisyklės – šios „Elektroninės parduotuvės eslauda.lt prekių, dovanų kortelių, kuponų pirkimo ir pardavimo taisyklės“.

1.8. Paskyra – Pirkėjo registravimosi eslauda.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).

1.9. Prekė – visa tai, kuo prekiaujama elektroninėje parduotuvėje eslauda.lt: kosmetikos ir parfumerijos priemonės, aksesuarai, namų dekoravimo produktai, dovanų ir lojalumo kortelės bei kuponai. Atskirai Taisyklėse vartojamos sąvokos „prekė“, „prekės“ reiškia tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą.

1.10. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis eslauda.lt. Privatumo politika yra Taisyklių sudėtinė dalis.

 

 1. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka bei kitos su prekių pirkimu ir pardavimu eslauda.lt susijusios sąlygos.

2.2. Registruotis ir pirkti prekes eslauda.lt turi teisę visi asmenys, nurodyti šių Taisyklių 1.3 p., patvirtinę, kad yra susipažinę su Taisyklėmis (Taisyklių 2.4 punktas). Pirkėjai, patvirtindami susipažinimą su Taisyklėmis, tuo pačiu patvirtina, kad jie turi teisę pirkti prekes eslauda.lt, t.y. atitinka Taisyklėse nurodytą Pirkėjo sąvoką.

2.4. Pirkėjas savo susipažinimą su Taisyklėmis ir sutikimą jų laikytis duoda pažymėdamas varnelę prie teiginio: „Susipažinau su elektroninės parduotuvės eslauda.lt prekių, dovanų kortelių, kuponų pirkimo ir pardavimo taisyklėmis ir SU JOMIS SUTINKU“. Su šiame Taisyklių punkte nurodytu teiginiu Pirkėjas turi galimybę sutikti arba nesutikti registruodamasis elektroninėje parduotuvėje eslauda.lt pildant formą „Naujų klientų registracija“, taip pat kiekvieną kartą atlikdamas prekių pirkimo užsakymą.

2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

 

 1. Asmens duomenų apsauga

3.1. Pirkėjas, pirkdamas prekes, Pardavėjui privalo nurodyti savo asmens duomenis, būtinus tinkamam prekių pristatymo įvykdymui: vardą, pavardę, adresą (miestą, gatvę, namo numerį (buto numerį – neprivaloma), pašto kodą) prekės (-ių) pristatymui, aktyvų elektroninio pašto adresą ir telefono numerį kontaktavimui dėl užsakymo patvirtinimo (jei reikia) ir/arba duomenų, reikalingų mokėjimui už prekes atlikti, gavimui. Registruoti Pirkėjai, pildydami registracijos formą Paskyros sukūrimui, Pardavėjo sistemoje išsaugo slaptažodį, norimą naudoti vėlesniems prisijungimams prie registracijos metu sukurtos Paskyros.

3.3. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymo, mokėjimo ir pristatymo patvirtinimui ar kitokio užsakymo vykdymo.

3.4. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjų Asmens duomenys, nurodyti Taisyklių 3.1 punkte, bus naudojami tik prekių pardavimo tikslais. Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.5. Pardavėjas nekaupia Pirkėjų duomenų, susijusių su jų mokėjimų informacija. Visi mokėjimai atliekami partnerių kanalais (Paysera.com, Omniva)

3.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3.7. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis Pirkėjas taip pat pareiškia, kad sutinka, jog Pardavėjas tvarkytų paties Pirkėjo pateiktus ar Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gautus Pirkėjo asmens duomenis ir teiktų partneriams Sutarties įvykdymo tikslu (prekių pristatymo, atsiskaitymo užtikrinimo ir kt.) tokia apimtimi, kiek yra būtina atitinkamoms funkcijoms įvykdyti. Pirkėjas yra  informuotas, kad duomenų gavėjų sąrašas gali keistis. Pirkėjas yra informuotas, kad turi teisę kreiptis į Pardavėją (asmens duomenų tvarkytoją), prašydamas pateikti subjektų, kuriems buvo perduoti jo asmens duomenys, sąrašą.

3.9. Pardavėjas gali patvirtinti atskirą dokumentą – Privatumo politiką, skirtą reglamentuoti pagrindines Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis

 

 1. Prekių užsakymas, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas, Prekių kainos, atsiskaitymo už prekes terminai ir tvarka, užsakymo panaikinimas

4.1. Apsipirkti elektroninėje parduotuvėje eslauda.lt gali registruoti ir neregistruoti vartotojai.

4.2. Pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiranda ir pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp jų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje eslauda.lt parduotuvėje išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius (įskaitant susipažinimą su šiomis Taisyklėmis bei pažymėjimą apie tai tam skirtuose laukuose), kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas, bei paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“.

4.3. Pirkėjų užsakymai registruojami ir ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus saugomi elektroninės parduotuvės eslauda.lt duomenų bazėje, terminą skaičiuojant nuo paskutinių pirkimo-pardavimo santykių pabaigos. Tuo atveju, jei Pardavėjas laiko, kad yra būtina, Pirkėjų užsakymai ar netgi pavienio Pirkėjo konkretus užsakymas elektroninės parduotuvės eslauda.lt duomenų bazėje gali būti saugomi ir ilgiau, jei tai būtina Pardavėjo buhalterinei apskaitai vesti ir/arba įgyvendinti kitus Pardavėjo teisėtus tikslus, susijusius su jo vykdoma veikla.

4.4. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje eslauda.lt nurodomos eurais su PVM.

4.5. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

4.6. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:

4.6.1. elektronine bankininkyste, atsiskaitymo partneris – paysera.lt (atsiskaitoma užsakymo metu);

4.6.2. bankiniu pavedimu (mokėjimo laukiama 3 darbo dienas);

4.6.3. grynaisiais pinigais, juos sumokant prekes pristačiusiam kurjeriui (atsiskaitoma pristatymo metu).

4.7. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 4.6.1 ar 4.6.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

4.9. Tuo atveju, jei išankstinis Pirkėjo mokėjimas už užsakytas prekes buvo atliktas, tačiau užsakymo pristatymo metu su Pirkėju nepavyksta susisiekti 3 (tris) darbo dienas, Pardavėjas turi teisę užsakymą vienašališkai be atskiro įspėjimo anuliuoti, o Pirkėjui per 9 (devynias) darbo dienas grąžinti už prekes sumokėtus pinigus; šiuo atveju Pardavėjas turi teisę išskaičiuoti ir negrąžinti Prekių pristatymo mokesčio.

4.10. Jei Pirkėjas patvirtino užsakymą Taisyklių 4.2 p. nustatyta tvarka, tačiau vėliau dėl bet kokių priežasčių nusprendė užsakymo atsisakyti, neatsižvelgiant į tai, išankstinis mokėjimas jau atliktas ar ne, jis turi teisę per 24 valandas užsakymo atsisakyti pranešimą apie tai Pardavėjui pateikiant el. paštu adresu: info@eslauda.lt. Gavęs nurodytą Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas Pirkėjo užsakymo toliau nebevykdo ir jį anuliuoja bei, jei Pirkėjo mokėjimas buvo atliktas, per 9 (devynias) darbo dienas Pirkėjui grąžina jo sumokėtus pinigus. Tuo atveju, jei Pirkėjas atsisakymą pateikia praleidęs 24 valandų terminą, pinigai už prekes negražinami.

4.11. Pardavėjas Taisyklių 8.4 punkte numatytu atveju turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, i) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba ii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba iii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

6.12. Pardavėjas turi teisę netvirtinti užsakymo ar bet kuriuo metu iki jo pristatymo / perdavimo Pirkėjui jį atšaukti, taip pat nutarti ateity nebeparduoti Pirkėjui prekių, jei yra pagrindas spręsti, kad Pirkėjas neatitinka šiomis Taisyklėmis apibrėžtos Pirkėjo sąvokos, o būtent kad prekės yra perkamos ne asmeniniams (galutinio vartojimo) poreikiams, o verslui (perpardavimui, prekių naudojimui teikiant paslaugas ar galinant kitas prekes ir pan.). Iškilus abejonėms Pardavėjas gali kreiptis į Pirkėją papildomo patvirtinimo dėl Pirkėjo statuso.

 1. Prekių pristatymas ir atsiėmimas

5.1. Pirkėjas turi teisę prekes atsiimti pats arba per nurodytą atstovą, atvykus į vieną iš Pardavėjui priklausančių salonų „Eslauda“ (konkretus salonas, kuriame yra galimas prekių atsiėmimas, pasirenkamas Prekių užsakymo formavimo metu iš pateikto pasirinkti sąrašo), arba pasirinkti prekių pristatymo paslaugą; pasirinkus pastarąjį variantą, Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjui pateikti tikslų prekių pristatymo adresą.

5.2 Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti ar priimti pats arba nurodyti kitą siuntinio gavėją.

5.3. Prekes Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

5.4. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka kurjerių paslaugą:

5.4.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

5.4.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių perdavimo netinkamam asmeniui.

5.4.3. Prekes Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

5.5. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai viename iš Prekių atsiėmimo centrų. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka šį būdą:

5.5.1. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją telefonu bei elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti.

5.5.2. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę identifikuoti padedantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

5.6. Už pristatymą Lietuvoje, prekes pristatant Pirkėjo pasirinktu adresu taikomas 3 EUR mokestis.

5.7. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių pristatymo mokestį ir pirkinio sumą, nuo kurios pristatymas nemokamas. Galiojantys įkainiai yra nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi galimybę su jais susipažinti iki patvirtindamas užsakymą.

5.8. Prekės Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui tiksliai nurodytu adresu siunčiamos po apmokėjimo gavimo, todėl pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo apmokėjimo už prekę (-es) gavimo, išskyrus, kai susiklosto Taisyklių 4.11 punkte numatytos aplinkybės – tokiu atveju prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

5.9. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

5.10. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

5.11. Pirkėjas, atsiimdamas arba gavęs prekes nurodytu adresu, privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, o prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą.

5.12. Pirkėjui neatlikus Taisyklių 5.11 p. nurodytų veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

5.13. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma, kvapas ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos, spalvos, Pirkėjo įsivaizdavimo dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, Pirkėjo subjektyvaus vertinimo.

5.14. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

 1. Prekių grąžinimas, keitimas

6.1. Eslauda.lt įsigytos prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“ (jų aktualia redakcija). Atkreiptinas dėmesys, kad Kokybiškos kosmetikos, parfumerijos ir higienos prekės negali būti grąžinamos.

6.2. Norėdamas grąžinti pagal 6.1 punkte nurodytus teisės aktus gražintiną prekę (-es), Pirkėjas apie tai Pardavėjui turi pranešti raštu (el.paštu) bei užpildyti prekių gražinimo laisvą formą. Nurodytą prekių grąžinimo formą Pirkėjas Pardavėjui taip pat gali pateikti kartu su grąžinamomis prekėmis registruota siunta. Jei Pirkėjas, įsigydamas prekę, pasinaudojo galimybe atsiimti prekę viename iš „Eslauda“ salonų, jis gali pats pristatyti grąžinamą prekę į tą patį saloną, to salono darbo valandomis.

6.3. Teise grąžinti pagal 6.1 punkte nurodytus teisės aktus grąžintiną prekę Pirkėjas gali pasinaudoti per minėtuose aktuose nustatytus terminus, informuodamas apie tai Pardavėją šiame ir 6.2 punkte numatyta tvarka.

 1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

7.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje eslauda.lt šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

7.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

7.3. Pirkėjas, vadovaudamasis šiose Taisyklėse nurodyta tvarka, turi teisę atsisakyti internetu su eslauda.lt sudarytos Sutarties.

7.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas netinkamos kokybės prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

7.5. Pirkėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7.6. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas prekes ir priimti jas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes viename iš UAB „Eslauda“ salonų, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktame salone per Taisyklėse nurodytus terminus.

7.7. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės eslauda.lt duomenų. Atsakomybė už pasekmes, kilusias dėl netinkamai saugotų prisijungimo duomenų, tenka Pirkėjui.

7.8. Elektroninės parduotuvės eslauda.lt Pirkėjai privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir UAB „Eslauda“ Privatumo politika, taip pat laikytis jų bei kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

 1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų eslauda.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti eslauda.lt esančių elementų išdėstymą.

8.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti eslauda.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami.

8.3. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą Taisyklių 4.7 – 4.12 p. numatytomis sąlygomis ir tvarka.

8.4. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 6.3.3 punkte numatytą apmokėjimo ar 5.4 p. numatytą pristatymo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais kontaktais.

8.5. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas ir išankstiniu Pirkėjų sutikimu juos apie šias akcijas informuoti informaciją siunčiant Pirkėjų nurodytais kontaktais. Pardavėjas taip pat turi teisę bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti aptariamų rinkodaros akcijų sąlygas ir nutraukti jau pradėtas vykdyti akcijas.

8.6. Pardavėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

8.7. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos eslauda.lt numatytos sąlygos.

8.8. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

8.9. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.10. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

8.11. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti elektroninės parduotuvės eslauda.lt įsigytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti Pardavėjo kaip analogišką arba kaip panašią siūlomą prekę, Pardavėjas įsipareigoja per 9 (devynias) darbo dienas nuo Pirkėjo atsisakymo gavimo grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus, jei buvo atliktas išankstinis mokėjimas, o jei mokėjimas nebuvo atliktas – anuliuoti užsakymą.

8.12. Pirkėjui šiose Taisyklėse numatyta tvarka grąžinus netinkamos kokybės prekes ir nesant galimybei jas pakeisti kokybiškomis prekėmis, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 9 (devynias) darbo dienas nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.

 1. Apsikeitimas informacija

9.1. Pardavėjas Pirkėjui pranešimus siunčia naudodamasis Pirkėjo registracijos formoje pateiktais kontaktais – el. pašto adresu ir/ar telefono numeriu, o Pirkėjas, norėdamas kreiptis į Pardavėją, gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais elektroninės parduotuvės Eslauda.lt rubrikoje „Kontaktai“.

 

 1. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų nuostolių atlyginimo.

10.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus elektroninėje svetainėje, naudojantis Eslauda.lt.

10.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Tuo atveju, jei trečiasis asmuo Pirkėjo registracijos duomenis naudoja prisijungimui prie Eslauda.lt ir tolimesnių su tuo susijusių veiksmų atlikimui (pavyzdžiui, užsakymo pateikimui), Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju.

10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

 

 1. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

11.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti jų sąlygas, jas nutraukti.

 

 1. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktais.

12.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

PRISTATYMAS

 

 • Prekės pristatomos visoje Lietuvoje per 1 – 2 darbo dienas.

 

Atsiėmimas ESLAUDA salone

 • Prekes galite atsiimti ESLAUDA salonuose (būtinas išankstinis apmokėjimas arba sumokant prekių atsiėmimo vietoje):
  VILNIUJE: Kęstučio g.19 (8.00-20.00 val)
  VILNIUJE: Ozo g. 18, PC OZAS (10.00-22.00val)

Prekes galėsite atsiimti Vilniuje jau tą pačią darbo dieną (užsakius iki 12 val.), kituose miestuose sekančią darbo dieną (užsakius iki 12 val.).

Kai prekės bus paruoštos susisieksime su Jumis telefonu.

Atsiimant prekes prašysime pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jei turite klausimų dėl pristatymo, rašykite mums el. paštu info@eslauda.lt

 

 

APMOKĖJIMO BŪDAI

 • E-bankininkystė
  atsiskaityti galėsite naudojantis visų pagrindinių Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis per mokėjimų platformą www.paysera.lt.

 

 • Atsiskaitymas grynais
  atsiskaityti galėsite grynais pinigais kurjeriui pristačius siuntą.

 

 • Banko pavedimu
  atsiskaityti galėsite banko pavedimu mūsų nurodytais rekvizitais*.

PAPILDOMI PASIŪLYMAI:
Esant akcijoms (nemokamam pristatymui ar tuo metu taikomoms GIMTADIENIO nuolaidoms) kupono laukelyje įveskite kodą, kad būtų pritaikoma siūloma akcija.

* Rekvizitai:

Pardavėjas UAB „Eslauda“
Įm. kodas: 125272297
PVM kodas: LT252722917
Adresas: Kęstučio g. 19. Vilnius
Telefonas: (+370) 68239203
Sąskaitos nr: LT347300010000069187
Bankas: AB Swedbank
Banko kodas: 7300
SWIFT kodas: HABALT22

 

 

GRĄŽINIMO TVARKA

Nusipirkę netinkamos kokybės kosmetikos, parfumerijos ar higienos prekę, Jūs turite teisę grąžinti tokią prekę mums. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami sumokėti pinigai Taisyklėse nustatyta tvarka. Kokybiškos kosmetikos, parfumerijos ir higienos prekės negali būti grąžinamos.